LẦN ĐẦU TIÊN – MỘT NGƯỜI MÙ HƯỚNG DẪN CHO MỘT NGƯỜI MÙ KHÁC SỬ DỤNG MẮT THẦN

XIN ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

*