Báo cáo Thu – Chi HỌC BỔNG Từ Thiện Vì Xã Hội năm 2017

I. KÌ TRƯỚC CHUYỂN SANG: 55.610.000đ

II. THU: 158.900.000đ

- Thầy Tuấn Ngọc đóng góp: 30.000.000đ

- Công ty PHƯƠNG TRANG:113.200.000đ

- Một NHÀ HẢO TÂM đề nghị không nêu danh: 6.700.000đ

- Nhà Hảo Tâm đề nghị Không Nêu Danh: 9.000.000đ

III. CHI: 144.700.000đ

- Ngày 01/01/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 500.000đ

- Ngày 01/01/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 500.000đ

- Ngày 01/01/2017, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 700.000đ

- Ngày 01/01/2017, trao học bổng cho em Trúc Thư 300.000đ

- Ngày 08/01/2017, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 400.000đ

- Ngày 08/01/2017, trao học bổng cho em Trần Thị Thanh Nguyệt 500.000đ

- Ngày 08/01/2017, trao học bổng cho em Trần Minh Tiến 300.000đ

- Ngày 08/01/2017, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 500.000đ

- Ngày 15/01/2017, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 700.000đ

- Ngày 15/01/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 600.000đ

- Ngày 15/01/2017, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 500.000đ

- Ngày 22/01/2017, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 500.000đ

- Ngày 22/01/2017, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 1.300.000đ

- Ngày 22/01/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Văn Tình 700.000đ

- Ngày 22/01/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 1.600.000đ

- Ngày 22/01/2017, trao học bổng cho em Trần Minh Tiến 1.200.000đ

- Ngày 22/01/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 1.500.000đ

- Ngày 22/01/2017, trao học bổng cho em Thủy Tiên 1.100.000đ

- Ngày 22/01/2017, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 500.000đ

- Ngày 22/01/2017, trao học bổng cho em Vũ Tiến Đông 1.000.000đ

- Ngày 22/01/2017, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 1.000.000đ

- Ngày 22/01/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Trung Hiếu 500.000đ

- Ngày 12/02/2017, trao học bổng cho em Phạm Thanh Tùng 1.000.000đ

- Ngày 12/02/2017, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 500.000đ

- Ngày 12/02/2017, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 500.000đ

- Ngày 12/02/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 200.000đ

- Ngày 12/02/2017, trao học bổng cho em Trương Nguyễn Hải Minh 200.000đ

- Ngày 12/02/2017, trao học bổng cho em Vũ Đức Hoàng 300.000đ

- Ngày 19/02/2017, trao học bổng cho em Phạm Thanh Tùng 500.000đ

- Ngày 19/02/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Trung Hiếu 500.000đ

- Ngày 19/02/2017, trao học bổng cho em Võ Lê Ngọc Bích 200.000đ

- Ngày 19/02/2017, trao học bổng cho em Trần Minh Tiến 400.000đ

- Ngày 19/02/2017, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 500.000đ

- Ngày 19/02/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 500.000đ

- Ngày 26/02/2017, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 600.000đ

- Ngày 26/02/2017, trao học bổng cho em Phạm Thanh Tùng 600.000đ

- Ngày 26/02/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 500.000đ

- Ngày 26/02/2017, trao học bổng cho em Trần Minh Tiến 500.000đ

- Ngày 26/02/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 600.000đ

- Ngày 26/02/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Trung Hiếu 700.000đ

- Ngày 05/03/2017, trao học bổng cho em Phạm Thanh Tùng 500.000đ

- Ngày 05/03/2017, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 500.000đ

- Ngày 05/03/2017, trao học bổng cho em Trần Thanh Nguyệt 900.000đ

- Ngày 05/03/2017, trao học bổng cho em Trần Minh Tiến 1.500.000đ

- Ngày 05/03/2017, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 1.500.000đ

- Ngày 05/03/2017, trao học bổng cho em Võ Lê Ngọc Bích 800.000đ

- Ngày 05/03/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 1.000.000đ

- Ngày 05/03/2017, trao học bổng cho em Phạm Văn Hữu 1.000.000đ

- Ngày 05/03/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 1.000.000đ

- Ngày 05/03/2017, trao học bổng cho em Vũ Tiến Đông 1.000.000đ

- Ngày 05/03/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Trung Hiếu 1.000.000đ

- Ngày 05/03/2017, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 1.000.000đ

- Ngày 05/03/2017, trao học bổng cho em Trương Nguyễn Hải Minh 500.000đ

- Ngày 12/03/2017, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 800.000đ

- Ngày 12/03/2017, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 400.000đ

- Ngày 12/03/2017, trao học bổng cho em Phạm Thanh Tùng 600.000đ

- Ngày 19/03/2017, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 500.000đ

- Ngày 19/03/2017, trao học bổng cho em Phạm Thanh Tùng 1.000.000đ

- Ngày 26/03/2017, trao học bổng cho em Phạm Thanh Tùng 500.000đ

- Ngày 26/03/2017, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 600.000đ

- Ngày 26/03/2017, trao học bổng cho em Hồ Thị Ánh Ly 300.000đ

- Ngày 26/03/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Văn Tình 700.000đ

- Ngày 26/03/2017, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 500.000đ

- Ngày 02/04/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Văn Tình 500.000đ

- Ngày 02/04/2017, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 2.400.000đ

- Ngày 02/04/2017, trao học bổng cho em Phạm Thanh Tùng 500.000đ

- Ngày 02/04/2017, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 500.000đ

- Ngày 02/04/2017, trao học bổng cho em Trần Minh Tiến 600.000đ

- Ngày 02/04/2017, trao học bổng cho em Đinh Thị Hồng Sang 300.000đ

- Ngày 09/04/2017, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 1.000.000đ

- Ngày 09/04/2017, trao học bổng cho em Hồ Thị Ánh Ly 400.000đ

- Ngày 09/04/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Trung Hiếu 1.700.000đ

- Ngày 09/04/2017, trao học bổng cho em Vũ Tiến Đông 1.000.000đ

- Ngày 09/04/2017, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 1.000.000đ

- Ngày 09/04/2017, trao học bổng cho em Phạm Mỹ Cẩm 1.000.000đ

- Ngày 09/04/2017, trao học bổng cho em Trần Minh Tiến 1.000.000đ

- Ngày 09/04/2017, trao học bổng cho em Vũ Đức Hoàng 1.000.000đ

- Ngày 09/04/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 1.000.000đ

- Ngày 16/04/2017, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 600.000đ

- Ngày 16/04/2017, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 300.000đ

- Ngày 16/04/2017, trao học bổng cho em Đinh Thị Hồng Sang 1.500.000đ

- Ngày 16/04/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Trung Hiếu 700.000đ

- Ngày 16/04/2017, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 1.000.000đ

- Ngày 23/04/2017, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 800.000đ

- Ngày 23/04/2017, trao học bổng cho em Trần Minh Tiến 400.000đ

- Ngày 23/04/2017, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 900.000đ

- Ngày 23/04/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Trung Hiếu 1.300.000đ

- Ngày 23/04/2017, trao học bổng cho em Đinh Thị Hồng Sang 400.000đ

- Ngày 23/04/2017, trao học bổng cho em Phạm Thanh Tùng 500.000đ

- Ngày 30/04/2017, trao học bổng cho em Hồ Thị Ánh Ly 200.000đ

- Ngày 30/04/2017, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 700.000đ

- Ngày 30/04/2017, trao học bổng cho em Đinh Hồng Sang 500.000đ

- Ngày 30/04/2017, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 900.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 5.000.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 10.000.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Đặng Nguyễn Hữu Trường 500.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Hồ Thị Ánh Ly 5.000.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Phạm Thanh Tùng 3.000.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 3.000.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Văn Tình 3.000.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Trần Thị Ngọc Bích 500.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Đỗ Thanh Hải 500.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Thị Tuyết 500.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Đi Mua Cá Sạch 500.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Bá Vinh 500.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Trần Phan Gia Huy 500.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 500.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Vũ Tiến Đông 500.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Võ Trung An 500.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Trần Thanh Nguyệt 500.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Trần Minh Tiến 500.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Đức Hoàng 500.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Quốc Hưng 500.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Dương Tấn Thọ 500.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Hổ Thị Thúy Oanh 200.000đ

- Ngày 07/05/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Trung Hiếu 600.000đ

- Ngày 14/05/2017, trao học bổng cho em Đinh Hồng Sang 300.000đ

- Ngày 14/05/2017, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 1.000.000đ

- Ngày 14/05/2017, trao học bổng cho em Phạm Mỹ Cẩm 1.000.000đ

- Ngày 14/05/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Trung Hiếu 1.000.000đ

- Ngày 14/05/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 500.000đ

- Ngày 14/05/2017, trao học bổng cho em Vũ Tiến Đông 1.000.000đ

- Ngày 14/05/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 1.000.000đ

- Ngày 14/05/2017, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 1.000.000đ

- Ngày 21/05/2017, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 1.100.000đ

- Ngày 21/05/2017, trao học bổng cho em Phạm Mỹ Cẩm 500.000đ

- Ngày 21/05/2017, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 1.000.000đ

- Ngày 28/05/2017, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 700.000đ

- Ngày 28/05/2017, trao học bổng cho em Phạm Mỹ Cẩm 600.000đ

- Ngày 18/06/2017, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 500.000đ

- Ngày 18/06/2017, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 1.000.000đ

- Ngày 18/06/2017, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 1.000.000đ

- Ngày 18/06/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 1.000.000đ

- Ngày 18/06/2017, trao học bổng cho em Trần Minh Tiến 1.000.000đ

- Ngày 24/06/2017, trao học bổng cho em Linh 2.800.000đ

- Ngày 23/07/2017, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 1.000.000đ

- Ngày 23/07/2017, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 1.000.000đ

- Ngày 23/07/2017, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 1.000.000đ

- Ngày 23/07/2017, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 1.000.000đ

- Ngày 23/07/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 1.000.000đ

- Ngày 23/07/2017, trao học bổng cho em Nguyễn Trung Hiếu 1.000.000đ

- Trao giải thưởng cuộc thi Đọc Sách Từ Thiện cho Thí Sinh Vũ Ngọc Thiên Nhi 10.000.000đ

- Trao giải thưởng cuộc thi Đọc Sách Từ Thiện cho Thí Sinh Phạm Thanh Tùng 500.000đ

- Trao giải thưởng cuộc thi Đọc Sách Từ Thiện cho Thí Sinh Nguyễn Ngọc Minh

- Trao giải thưởng cuộc thi Đọc Sách Từ Thiện cho Thí Sinh Trần Đình Sơn 500.000đ

- Trao giải thưởng cuộc thi Đọc Sách Từ Thiện cho Thí Sinh Trần Thị Ngọc Bích 500.000đ

- Trao giải thưởng cuộc thi Đọc Sách Từ Thiện cho Thí Sinh Nguyễn Phúc Công Bình 500.000đ

- Trao giải thưởng cuộc thi Đọc Sách Từ Thiện cho Thí Sinh Đi Mua Cá Sạch 500.000đ

- Trao giải thưởng cuộc thi Đọc Sách Từ Thiện cho Thí Sinh Trần Quan San 500.000đ

- Trao giải thưởng cuộc thi Đọc Sách Từ Thiện cho Thí Sinh Nguyễn Phúc Công Bình 500.000đ

- Hỗ trợ Sinh Viên NGUYỄN NGỌC MINH điều trị vết bớt trên mặt 1.500.000đ

 

 

IV. SỐ DƯ KHẢ DỤNG: 69.810.000đ

V. PHỤ LỤC: 6.000.000đ

- Trần Thị Thanh Nguyệt yểm trợ 500.000đ để tài trợ cho những người có nghị lực

- Vũ Ngọc Thiên Nhi yểm trợ 500.000đ để tài trợ cho những người có nghị lực

- Thủy Tiên yểm trợ 5.000.000đ để tài trợ cho những người có nghị lực

XIN ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

*